Zasady i warunki

firma Handlowa

Intermedia Golf Shop, spol. s r.o.

z siedzibą pod adresem K Radotínu 15, 156 00, Praga 5 - Zbraslav

numer identyfikacyjny: 25799649

wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego w Pradze, sekcja C, wpis 71353

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: IMgolf.cz

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) firmy handlowej Intermedia Golf Shop, spol. s ro, z siedzibą pod adresem K Radotínu 15, 156 00, Praga 5 - Zbraslav, numer identyfikacyjny: 25799649, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Pradze, sekcja C, wstawka 71353 (zwana dalej „Sprzedawcą”) 1 ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z umową kupna lub na jej podstawie (zwanej dalej „umowa kupna”) zawierana pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: IMgolf.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu” ).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania wolnego zawodu.

1.3. W umowie kupna można uzgodnić postanowienia odbiegające od warunków handlowych. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

Konto użytkownika
2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 12 lat lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

Zawarcie umowy kupna
3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy następuje kupujący ma prawo do sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący podał w zamówieniu, nawet w zakresie zdolności Kupującego do wykrycia i poprawienia błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „wyślij”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

3.6. Wysłanie zamówienia jest uważane za takie działanie kupującego, które niewątpliwie identyfikuje zamawiany towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna i jest wiążącym dla stron projektem umowy kupna . Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie oraz potwierdzenie kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3.7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu to otrzymanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.8. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.9. Projekt umowy kupna w formie zamówienia jest ważny przez siedem dni.

3.10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.11. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego podając możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.

3.12. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie poprzez akceptację kupującego przez e-mail.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam i nie różnią się one od kosztów stawka podstawowa.

Cena towaru i warunki płatności
4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

gotówką przy odbiorze towaru w miejscu dostawy wybranym przez kupującego;

gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

przelew bezgotówkowy na konto sprzedającego nr 6379082/0800, prowadzone w České Spořitelny a. s. (zwane dalej „kontem sprzedającego”);

bezgotówkowa karta płatnicza;

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 § 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

Odstąpienie od umowy kupna
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe:

5.1.1. o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

5.1.2. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby

5.1.3. o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które były po dostawie nnieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

5.1.4. o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

5.1.5. o dostarczeniu nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył oryginalne opakowanie,

5.1.6. o dostawę gazet, periodyków lub czasopism,

5.1.7. o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

5.3. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres siedziby sprzedającego. Do doręczania odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia art. 11 niniejszego Regulaminu.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą pocztą.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 Warunków, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymany od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu przed zwrotem towaru przez kupującego.

5.6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkodę wyrządzoną towarowi z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.7. Dopóki towar nie zostanie przejęty przez kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez kupującego.

5.8. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.

Transport i dostawa towarów
6.1. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

 

Prawa z tytułu wadliwego wykonania
7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar posiada uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy,

7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

7.2.3. towar odpowiada jakościowo lub wzorniczo próbce lub wzorowi z umowy, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona według próbki lub wzoru z umowy,

7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; oraz

7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Postanowienia art. 7.2 Regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego za wadę odpowiadającego stopniowi użytkowania lub noszenia kupującego albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania ze sprzedawcą pod adresem jego siedziby, jeżeli uznanie reklamacji jest możliwe w zakresie asortymentu sprzedanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzymał reklamowany towar od kupującego.

7.5. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.

Inne prawa i obowiązki umawiających się stron
8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru

8.2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust.1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozstrzyganie reklamacji konsumenckich jest zapewniane przez sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego: Info@imgolf.cz. Sprzedający prześle na adres e-mail kupującego informację o załatwieniu reklamacji kupującego.

8.4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Wydawanie zezwoleń handlowych w zakresie swoich kompetencji dokonuje właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. W ograniczonym zakresie Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych
9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu wiadomości informacyjnych i biznesowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach jego dane osobowe.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający. Poza osobami przewożącymi towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,

9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie
10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać głos, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Dostawa
11.1. Zawiadomienia dotyczące relacji między sprzedającym a kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą być dostarczone pocztą w formie listu poleconego, chyba że umowa kupna stanowi inaczej. Zawiadomienia będą dostarczane na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i będą uważane za otrzymane i skuteczne z chwilą doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu przez kupującego, gdzie odstąpienie jest skuteczne, jeśli zawiadomienie zostanie wysłane przez kupującego w ciągu okres karencji.

11.2. Za doręczone uważa się również zawiadomienie, którego przyjęcia odmówił adresat, a które nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub które zostało zwrócone jako niemożliwe do doręczenia.

11.3. Kontrahenci mogą doręczać sobie wzajemną korespondencję zwykłą pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu, ewent. na adres podany na stronie internetowej sprzedawcy.

Postanowienia końcowe
12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna jest dołączony do regulaminu.

12.5. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy K Radotínu 15, Praha 5 - Zbraslav, 156 00, adres e-mail info@imgolf.cz, telefon +420 257 920 985.

 

W Pradze 1 marca 2015 r.